Ковельський професійний ліцей

euroclub
Практичний психолог
Методична робота в ліцеї

Головне завдання професійно-технічної освіти полягає у допомозі учневі пройти шлях самореалізації. Орієнтація професійної освіти на світ праці, як і раніше, залишається в силі, оскільки найважливіша частина самореалізації людини здійснюється в трудовій діяльності.

Одним з напрямків модернізації системи навчання є удосконалення методів та форм навчання. Всім відомо, що освіта має бути орієнтована на забезпечення самовизначення особистості, створення умов для самореалізації. Тому важливою науково-педагогічною проблемою є розробка інноваційних технологій у професійно-технічній освіті, перевірка їх ефективності, виявлення й аналіз педагогічних закономірностей і розробка дидактичних положень їх застосування. Говорячи про інтерактивне навчання, слід зазначити, що саме воно сприяє індивідуальному підходу до кожного учня.

Сьогодні основна увага в підготовці майбутніх фахівців акцентується на тому, що навчальний процес у професійно-технічному навчальному закладі повинен будуватися таким чином, щоб учні оволодівали професійними навиками, закріплювали знання й уміння, перетворювали їх на інструмент практичної дії та комунікації. Адже нові знання накопичуються й опрацьовуються довкола самої діяльності, що моделюється, а та в свою чергу породжує потребу учнів у поповненні нової потрібної інформації.

Сьогодення також вимагає від особистості не лише конкретні знання, уміння та навички, а й здатність до продуктивної співпраці з іншими людьми, самостійного й відповідального прийняття рішень.

Сучасний висококваліфікований робітник повинен поєднувати професійну мобільність зі знаннями основ наук, відповідально і творчо ставитись до роботи.

Форми організації методичної роботи в навчальному закладі досить динамічні. Вибір конкретної з них залежить від педагогічної культури педагогів, морально-психологічного клімату в ліцейному колективі, матеріально-технічних можливостей ліцею, інноваційної відкритості та активності педагогічних працівників та керівників ліцею. Загалом проводимо її в індивідуальній, груповій та колективній формах.

Індивідуальна форма методичної роботи. Вона є складовою самоосвіти педагога, здійснюється за індивідуальними планами з урахуванням його професійних потреб, результатів взаємооцінки, рекомендацій адміністрації ліцею, досвідчених педагогів. Змістом її є систематичне вивчення психолого-педагогічної, наукової літератури, участь у роботі ліцейних та обласних методичних об´єднань, семінарів, конференцій, педагогічних читань, розробка проблем, пов´язаних з удосконаленням навчально-виховної роботи, проведення експериментальних досліджень, огляд і реферування педагогічних та методичних журналів, збірників та ін.

Колективні й групові форми методичної роботи. Методична рада, яка об´єднує всіх педагогів ліцею, очолює її заступник директора з НВЧ. Методична рада обговорює і обирає варіанти змісту освіти (навчальні плани, програми, підручники тощо), форми і методи навчально-виховного процесу та способи їх реалізації. В її компетенції — організація роботи з підвищення кваліфікації та майстерності педагогічних кадрів, розвитку їх творчої ініціативи, впровадження досягнень науки і передового педагогічного досвіду, взаємодія ліцею з іншими навчальними закладами, установами, роботодавцями.

Методичні комісії. Покликані забезпечити ознайомлення педколективу з новою педагогічною інформацією, передовим досвідом, сприяти впровадженню їх у навчально-виховний процес. Керують ними досвідчені педагоги. Зміст їх діяльності визначається блоком навчальних предметів, що вивчаються в ліцеї, професіями, які готує ліцей методикою їх викладання. Методичні комісії обговорюють найважливіші розділи і теми нових програм та підручників, експериментальні варіанти освітніх програм; організовують показові уроки та виховні заходи, взаємовідвідування уроків та позаурочних заходів, предметні олімпіади, конкурси фахової майстерності предметні тижні та ін. Особливий напрям їх діяльності — вивчення, узагальнення і запровадження передового педагогічного досвіду. Цій меті підпорядковують різні форми своєї роботи, в тому числі й конкурси кращих методичних розробок, тематичні науково-практичні конференції тощо.

Нетрадиційні форми методичної роботи. До них належать: педагогічні ігри (дидактичні, виховні, ділові, рольові); майстер-класи, моделювання педагогічних ситуацій; виставки методичних інноваційних розробок уроків, виховних заходів, методичні «мости», фестивалі конкурсні виставки методичних посібників Вони сприяють залученню педагогів до пошукової методичної роботи; розвитку уміння спілкуватися з колегами, учнями, батьками сприяють попередженню конфліктів у педагогічних колективах.

Масові форми науково-методичної роботи сприяють збагаченню професійних інтересів педагогів, удосконаленню їх знань, виробленню позицій із важливих педагогічних проблем сучасності, виявленню й узагальненню найкращого педагогічного досвіду.